ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านพระม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านพระม่วง เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านพระม่วง
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
Announcement of Banphramoung School Intent faith in the administration of Banphramoung School
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านพระม่วง
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านพระม่วง เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
ประกาศรับครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปฐมวัย
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64