ประถมศึกษา

ครูวิไลลักษณ์ เกาะสมัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2