ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน   โรงเรียนบ้านพระม่วง  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนาเกลือ 1  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2473  ธรรมการอำเภอเป็นผู้เริ่มตั้งขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลนาเกลือ คือขุนโล ณ ความขยัน (นายกูเกบ  กูมุดา) และประชาชนในหมู่ที่ 4 บ้านพระม่วงช่วยกันบริจาคทรัพย์และแรงงาน โดยซื้อที่ดินจาก นายเกลื่อน  ม่วงแก้ว จำนวน 1 แปลง เป็นเงินสิบห้าบาท มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 30 ตารางที่ วา  ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายแหลมบ้านพระม่วง  ที่ตั้งโรงเรียนบ้านพระม่วงในปัจจุบัน  ที่ดินแปลงนี้ทางราชการสงวนไว้เพื่อสร้างโรงเรียนและทางอำเภอกันตัง  โดยนายช่วย  สกุนตฤทธิ์ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศเหนือจากนายหลี สุเหร็น เป็นเงินยี่สิบบาท  รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา