กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูวีระยา นาเกลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4