ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2560

หมายเหตุ

ชาย หญิง รวม
อนุบาล  1 1 9 9 18  
อนุบาล  2 1 7 11 18  
รวม 2 16 20 36  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 7 7 14  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 7 6 13  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 11 15  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 7 8 15  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 13 12 25  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 9 5 14  
รวม 6 47 49 96  
รวมทั้งสิ้น 8 63 69 132  
 
 **ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ. 2560