กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูหนึ่งหทัย ปานทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3