กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0887511327
อีเมล์ : suppachai432@gmail.com