หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนในระดับปฐมวัย  ตั้งแต่  ชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 2

และระดับประถมศึกษา    ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6