พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
  1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  3. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่อาเซียน
 เป้าหมาย (Targets) 
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
    3. ผู้เรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง
    4. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
    5. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    6.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียน