กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูอุไรวรรณ กิ้มเท่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1