คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนุสรา เลิศจรัสพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสุภาพร เหมือนพรรณราย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2