กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูสุวิมล สำลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3