วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนรู้อย่างมีความสุข  สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่อาเซียน